Tryb przyjmowania do Związku Polskich Artystów Fotografików.

Przynależność do Związku Polskich Artystów Fotografików jest określona w Statucie ZPAF: w § 9: Członkowie ZPAF dzielą się na: rzeczywistych, honorowych i wspierających oraz w § 10:

1. Członkiem rzeczywistym ZPAF może zostać osoba pełnoletnia, obywatelstwa lub pochodzenia polskiego, zamieszkała w Polsce lub za granicą lub cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pracujący twórczo w dziedzinie fotografii i uznający statut ZPAF – który ponadto:
● wykazuje się udokumentowanym dorobkiem twórczym w zakresie fotografii lub sztuk pokrewnych,
● posiada rekomendację dwóch członków rzeczywistych ZPAF.

2. O przyjęciu w poczet członków ZPAF decyduje Rada Artystyczna w formie uchwały. Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin opracowany przez Radę Artystyczną i zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

Regulamin przyjmowania do Związku Polskich Artystów Fotografików

Tryb ogólny:

1. Osoby ubiegające się o członkostwo do ZPAF muszą wykazać się dorobkiem twórczym, zawodowym lub naukowym w dziedzinie fotografii.

2. Dorobek powinien być przez kandydata szczegółowo udokumentowany.

3. Kandydat składa w wybranym przez siebie Okręgu ZPAF:
● podanie o przyjęcie do ZPAF,
● szczegółowy życiorys,
● opis dotychczasowej działalności twórczej, zawodowej lub naukowej.

4. Zarząd Okręgu ZPAF może powołać do oceny dorobku kandydata organ konsultacyjny, (Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna) przed wydaniem swojej opinii.

5. Po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii Zarządu Okręgu, składa on do Rady Artystycznej:
● deklarację członkowską potwierdzoną przez Zarząd Okręgu ZPAF,
● opinię dwóch członków wprowadzających,
● oryginały lub odpisy świadectw wykształcenia i kwalifikacji oraz dokumenty zgodnie z punktem 3 a,b,c.

6. Członkami wprowadzającymi nie mogą być: Prezes ZG ZPAF, Prezesi Okręgów, członkowie ZG ZPAF oraz Rady Artystycznej ZPAF.

7. Prezesi Okręgów ZPAF oraz członkowie wprowadzający mają prawo uczestniczyć przy rozpatrywaniu przez Radę Artystyczną ich kandydatów.

8. Rada Artystyczna po otrzymaniu dokumentów sprawdza ich kompletność oraz zawiadamia członków Okręgu, z którego pochodzi kandydat, jak i pozostałe Zarządy Okręgów o imieniu i nazwisku kandydata i ew. innych danych z prośbą o zgłaszanie na piśmie ewentualnych zastrzeżeń.

9. Po upływie 2 tygodni od daty ukazania się komunikatu i braku zastrzeżeń ze strony osób zawiadomionych, Rada Artystyczna wyznacza termin spotkania z kandydatem co najmniej 2 tygodnie wcześniej.

10. Kandydat winien przedłożyć dowód uiszczenia opłaty manipulacyjnej w określonej wysokości.

11. Na spotkanie z Radą Artystyczną kandydat winien przedstawić autorski zestaw prac, będący w jego przekonaniu przeglądem jego najlepszych osiągnięć oraz wykazać się wiedzą i świadomością twórczą.

12. Czas trwania i formę prezentacji określa Rada Artystyczna.

13. Rezultat prezentacji Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona wpisuje do deklaracji członkowskiej, jednocześnie określając staż twórczy kandydata, potrzebny do celów emerytalnych.

14. Rada Artystyczna może też określić staż twórczy osób nie będących członkami ZPAF po zapoznaniu się z ich dorobkiem i uiszczeniu przez nie odpowiedniej opłaty.

15. W przypadku ujemnej oceny kandydata Rada Artystyczna określa sposób jego ponownego ubiegania się o członkostwo ZPAF.

16. Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

17. Pełną dokumentację zestawu autorskiego w postaci wglądówek, diapozytywów lub innych jednoznacznych kopii (którą dołącza kandydat).

Przewodniczący Rady Artystycznej przekazuje Zarządowi Głównemu poprzez Prezydium ZG ZPAF celem wpisania kandydata na listę członków, wydania mu legitymacji i dokonania innych formalności.

18. Decyzje Rady Artystycznej w sprawach przyjęć do ZPAF są ostateczne.

Tryb odwoławczy:

1. W przypadku opinii negatywnej Zarząd Okręgu, w imieniu ubiegającego się kandydata do ZPAF, może złożyć odwołanie do Rady Artystycznej.

2. Rada Artystyczna przed podjęciem decyzji zapoznaje się z całokształtem sprawy oraz dokumentacją. Może też przeprowadzić rozmowę z kandydatem, władzami Okręgu lub zasięgnąć opinii kompetentnych osób i organizacji.

3. Na posiedzeniu Rada Artystyczna decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania oraz określa dalszy tryb postępowania.

4. Na posiedzenie Rada Artystyczna może zaprosić inne kompetentne w tej sprawie osoby.

Tryb szczególny:

1. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do ZPAF poza trybem ogólnym.

2. Dotyczy to sytuacji, gdy działalność twórcza, zawodowa lub naukowa kandydata jest powszechnie znana i stanowi wartościowy wkład w rozwój fotografii, kultury i sztuki.

3. Decyzja o dopuszczeniu do rozpatrzenia starań kandydata w trybie szczególnym musi zapaść w Radzie Artystycznej jednogłośnie.

4. Tryb Szczególny może też dotyczyć:

● absolwentów wyższych szkół artystycznych i studiów specjalistycznych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów w dziedzinie fotografii, ● kandydatów rekomendowanych uchwałą Zarządów Okręgów ZPAF.

5. Sposób postępowania w trybie szczególnym w każdym przypadku określa Rada Artystyczna.

6. Na posiedzenie oceniające dorobek kandydata Rada Artystyczna może zaprosić też osoby zainteresowane, a w szczególności Prezesa ZG ZPAF, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prezesa Okręgu jak i osoby wprowadzające.

7. Dalsze postępowanie określają punkty trybu ogólnego.

Regulamin pracy komisji artystycznej działającej przy
Okręgu Gdańskim Związku Polskich Artystów Fotografików

A. Postanowienia ogólne

1.Komisja Artystyczna realizuje cele i zadania określone Statutem ZPAF.
W szczególności do kompetencji i obowiązków Komisji Artystycznej należy:
a)współpraca z Zarządem Okręgu w zakresie spraw artystycznych,
b)ocena dorobku twórczego i umiejętności warsztatowych oraz wiedzy o sztuce
i fotografii osób ubiegających się o członkostwo ZPAF.

2.Komisja Artystyczna jest powoływana przez Zarząd Okręgu w liczbie od 3 do 5
osób na wniosek Walnego Zgromadzenia członków Okręgu i jest organem
doradczym oraz wykonawczym Zarządu Okręgu ZPAF w zakresie zadań
opisanych w punkcie A.1. Komisja Artystyczna wybiera ze swego grona
Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

3.W obradach Komisji Artystycznej mogą brać udział osoby z prawem zabierania
głosu, lecz bez prawa do głosowania:
– osoby wprowadzające kandydata (nie będące członkami Komisji Artystycznej),
– Prezes Zarządu Okręgu
– osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Artystycznej.

4.Posiedzenia Komisji Artystycznej muszą być protokołowane.

5.Głosowanie każdej decyzji jest jawne. Może być tajne na wniosek choćby
jednego członka Komisji Artystycznej.

6.Do ważności postanowień Komisji Artystycznej wymagana jest większość
głosów, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, przy obe-
cności przynajmniej połowy plus jeden członek Komisji Artystycznej. W przypa-
dku równej liczby głosów za i przeciw, głos przewodniczącego liczy się podwójnie.

7.Opinia Komisji Artystycznej dotycząca kandydatów ubiegających się o
członkostwo w ZPAF, winna być rekomendacją dla decyzji Zarządu Okręgu od-
nośnie delegowania kandydata na Radę Artystyczną Związku.

8.Komisja Artystyczna ma prawo proponować do rozpatrzenia przez Zarząd Okręgu
kandydatów do ZPAF, którzy mogliby być przyjęci w trybie szczególnym.

B. Szczegółowe zadania Komisji Artystycznej w zakresie oceny dorobku twórczego
i umiejętności warsztatowych oraz wiedzy o sztuce i fotografii
osób ubiegających się o członkostwo ZPAF

1.Komisja Artystyczna przeprowadza spotkania z kandydatami do ZPAF w celu spra-
wdzenia ich świadomości twórczej, wiedzy z zakresu historii i teorii fotografii z
uwzględnieniem współczesnych nurtów fotografii, roli fotografii w kulturze i sztuce,
a także techniki i technologii fotografii.

2.Komisja Artystyczna ocenia dorobek twórczy osób ubiegających się o członkostwo
w ZPAFwedług następującego porządku:
a)odczytanie deklaracji i życiorysu kandydata (autoprezentacja),
b)zapoznanie się z przedłożonym dorobkiem twórczym kandydata,
c)dyskusja nad przedłożonym zestawem autorskim (bez udziału kandydata),
d)rozmowa z osobami wprowadzającymi kandydata (o ile zostały określone),
e)rozmowa z kandydatem,
f)ocena i głosowanie (bez udziału kandydata)
g)podanie decyzji do wiadomości kandydata.

Cykl spotkań z kandydatem kończy się w momencie uzyskania pozytywnej decyzji
Komisji Artystyczne lub rezygnacji z kandydowania do ZPAF.

3.Przewodniczący składa sprawozdanie z działalności OKK na koniec kadencji
podczas Walnego Zgromadzenia członków Okręgu.

C.Postanowienia końcowe

1. Interpretacja regulaminu należy do OKK.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu.

Spis lektur zalecanych dla kandydatów do ZPAF.

01.Naomi Rosenblum – Historia fotografii światowej.
02.Michel Frizot – A new history of photography.
03.Boris von Brauchtisch – Mała historia fotografii.
04.Zbigniew Tomaszczuk – Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii.
05.Fotografia – realność medium /pod redakcją prof. Alicji Kępińskiej/
06.Susan Sontag – O fotografii.
07.Roland Barthes – Światło obrazu.Uwagi o fotografii.
08.Charlotte Cotton – Fotografia jako sztuka współczesna.
09.Ian Jeffrey – Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii.
10.Urszula Czartoryska – Przygody plastyczne fotografii.
11.Adam Mazur – Historie fotografii w Polsce 1939-2009.
12.Krzysztof Olechnicki – Antropologia obrazu.
13.Adam Sobota – Konceptualność fotografii.
14.Jan Kurowicki – Fotografia jako zjawisko estetyczne.
15.John Berger – O patrzeniu.

Wybitni przedstawiciele fotografii światowej /wybór Witolda Węgrzyna,12_2011.

Ansel Adams, Eugene Atget, Richard Avedon, Diana Arbus, Berenice Abbott, Nabuyoshi Araki, Dieter Appelt, Herbert Beyer, Hilla i Bern Becher, Larry Burrows, Christian Boltanski, Hans Bellmer, Werner Bischof, Karl Blossfeldt, Gerd Bonefert, Margaret Bourke-White, Bill Brandt, Brassai /Gyula Halasz/, Rene Buri, Harry Callahan, Cornell Capa, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Alvin Langdon Coburn, Julia Margaret Cameron, Mark Cohen, David la Chapelle, Donald McCullin, Jan Dibbets, Robert Doisneau, Frantisek Drtikol, Harold Edgerton, Alfred Eisenstadt, Peter Henry Emerson, Ed van den Elsken, Hugo Erfurt, Walker Evans, Lee Friedlander, Andreas Feiniger, Franco Fontana, Robert Frank, Philip Jones Griffiths, Arnold Genthe, Ralf Gibson, Andreas Gursky, Gilbert i George, Nan Goldin, Ernst Haas, Philipe Halsman, Eikoh Hosoe, Robert Heinecken, Hiro, Gottfried Helwein, David Oktavius Hill, Levis Hine, David Hockney, Gottfried Jager, Yousuff Karsh, Barbara Kruger, Andre Kertesz, Jurgen Klauke, Josef Koudelka, Akira Komoto, Wiliam Klein, Les Krims, Dorothea Lange, Henri Jaques Lartigue, Annie Leibovitz, El Lisitzki, bracia Lumiere, Michal Macku, Robert Mapplethorpe, Joel Meyerowitz, Yosumasa Morimura, Mariko Mori, Ellen Mary Mark, Sarah Moon, Duane Michals, Sally Mann, Laszlo–Moholy Nagy, Eadweard Maudbridge, Michael Floris Neususs, Arnold Newman, Nadar, Helmut Newton, James Nachtway, Orlan, Gordon Parks, Irving Penn, Jaroslav Raizik, Man Ray,Martin Paar, Albert Ranger-Patz, Marc Ribboud, Aleksaner Rodczenko, Peter Robinson, Edward Ruscha, Terry Richardson, Cindy Sherman, Sebastiao Salgado, Erich Salomon, August Sander, Kyoshi Savada, Hiroshi Sugimoto, Christian Schad, David Seymour, Kishin Shinoyama, Aaron Siskind, Jean -Loup Sieff, Eugene Smith, Edward Steichen, Alfred Stieglitz, Lucas Samaras, Miro Svolik, Josef Sudek, Jan Saudek, Ulrich Tillmann, Oliviero Toscani, Jerry Uelsmann, Christian Vogt, Christine Webster, Weegee, Edward Weston, Garry Winogrand, Erwin Wurm, Joel Peter Witkin …….

Zagadnienia i tematy do przerobienia przez kandydatów do ZPAF.

Techniczne i kulturowe uwarunkowania wynalazku fotografii.
Camera obscura, wynalazek, jej udoskonalenie i upowszechnienie w XVIII w.
Odkrycie światłoczułosci soli srebra, powstanie współczesnej chemii,
pierwsze teorie światła (I. Newton)
Pierwsze udane próby rejestracji obrazu fotograficznego.
Bracia Niepce
Wiliam Fox Talbot (Pencil of Nature)
Louis Daguerre
Fotografia w słuzbie dokumentu
Mission Heliographique (LeGray)
M. Brady
Bracia Bisson
Wizerunek człowieka XIX w.
R. Adamson & D. O. Hill
J. M. Cameron
Nadar
Disderi
U źródeł fotoreportażu
R. Fenton
T. O’Sullivan
A. Gardner
U progu Parnasu – fotografia inspirowana malarstwem akademickim
O. Rejlander
H. P. Robinson
Badanie ruchu, fotografia naukowa XIX w.
J. Marey
E. Muybridge
E. Mach
Ruch piktorialny
H. P. Emerson
The Linked Ring (Davison, Robinson, Annan, Evans)
Photo Sezession (Stieglitz, Steichen, Clarence White)
Photo Club de Paris (Demachy, Puyo, Misonne)
Wiener Kamera Club (Kuehn, Henneberg, Watzek)
Camera Work
Wpływ piktorializmu na fotografię polską (Bułhak, Wański, Hartwig itd)
Fotografia awangardowa dwudziestolecia międzywojennego
Futuryzm i dadaizm – związki z fotografią (fotodynamizm, metoda collage)
Surrealizm w fotografii – Man Ray, Max Ernst, Kertesz, Bill Brandt
Paradoks Atgeta
Konstruktywizm, Bauhaus – Laszlo Moholy-Nagy
Mistrzowie fotomontażu – Haertfield, Blumenfeld, Podsadecki, Krzywobłocki,
Szczuka
Nowa rzeczowość jako opozycja wobec piktorializmu
Albert Renger-Patzsch
Karl Blossfeldt
Helmar Lerski
August Sander
Paul Strand
Paul Outerbridge
E. Weston i grupa f-64
Klasyczni pejzażyści amerykańscy
Ansel Adams
Paul Caponigro
Minor White
Amerykański dokument społeczny
Jacob Riis
Lewis Hine
Dorobek fotografów Farm Security Administration (Walker Evans, Dorothea
Lange i in.)
Fotografowie tygodnika LIFE
Eugene Smith
Philippe Halsmann
Alfred Eisenstaedt
Robert Capa
Larry Burrows
Gjon Mili
Joe McNally
Margaret Bourke-White
David Douglas Duncan
Andreas Feininger
Agencja Magnum
Henri Cartier-Bresson
Ernst Haas
Sebastiao Salgado
Martin Parr
Amerykańska fotografia lat 60 i 70 tych
Robert Frank
Lee Friedlander
Diana Arbus
Garry Winogrand
Fotografia subiektywna
Otto Steinert
Harry Callahan
Aaron Siskind
Poza dokumentem – fotografia aranżowana
Duane Michals
Les Krims
Cindy Sherman
Helmut Newton
Mistrzowie aktu i portretu
Jeanloup Sieff
Yousuf Karsh
Richard Avedon
Fotografia w systemach totalitarnych lat 30-tych XX w.
Leni Riefenstahl
Aleksander Rodczenko
Arkadij Szaichet
Polska fotografia okresu PRL
Edward Hardwig
Zbigniew Dłubak
Adam Bujak
Zofia Rydet
Paweł Pierściński i Kielecka Szkoła Krajobrazu
Warsztat Formy Filmowej : Robakowski, Różycki, Bruszewski
Lata 80-te: fotografia elementarna – Jerzy Olek
Wybitni przedstawiciele fotoreportażu: T. Tomaszewski i inni
Polska fotografia po 1989 r.
(4 sylwetki artystów lub grup – do wyboru nauczyciela)