ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
OKRĘG GDAŃSKI

adres do korespondencji:
ul. Matejki 4/1
80-232 Gdańsk

NIP 583-20-81-750
tel. 48 534 641 819 Prezes Stanisław Składanowski
e-mail: zpaf.gdanski@gmail.com

nr konta: PKO BP 70 1020 1811 0000 0102 0072 4823

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000425158 z dnia 22. 08. 2012 r.

REGON 190051085